آموزش

آموزش حقوق عامه

آموزش مفاهیم بنیادین حقوق عامه و حقوق شهروندی، از طریق برگزاری نشست‌های عمومی «حقوق من» و اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی با هدف تبیین نقش شهروند آگاه در توسعه عدالت قضایی از خدمات بنیاد حقوقی میراث است.

 

خدمات بیشتر

آموزش

دوره‌های آموزش تخصصی